INDIKATOR RAVNOPRAVNOSTI NA RADNOM MJESTU

Ukoliko imate ikakvih nedoumica vezano za sadržaj ili glede tehničkih problema, molimo obratite se na e-mail gabe@voxfeminae.net (Gabrijela Ivanov), odgovoriti ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

Molimo ispunite sva pitanja.

OSNOVNI PODACI

ORGANIZACIJSKA POLITIKA I STRATEŠKA RAZINA

1. Molimo, označite tvrdnje koje se odnose na Vašu organizaciju, a vezano za osiguravanje inkluzivnog radnog okruženja, jednakog postupanja i nediskriminacije LGBTI osoba (molimo, označite sve odgovore koji se odnose na Vašu organizaciju).

Nediskriminacija i inkluzivnost jasno su artikulirane i vidljive u vrijednostima naše organizacijske kulture (artikulirane u misiji i viziji, aktivnostima i projektima koje organizacija provodi ili sl.).Postoji razrađena (pisana) strategija osiguravanja inkluzivnog radnog okruženja.Postoje službeni dokumenti (pravilnici/opći akti) kojima se štite prava i zabranjuje diskriminacija.Provođenje politika i praksi vezanih za osiguravanje inkluzivnog radnog okruženja, jednakog postupanja i nediskriminacije redovito se prati na razini organizacije.Ništa od navedenoga.
Nešto drugo (molimo, upišite što)

Molimo, navedite naziv/-e dokumenata (statut organizacije, strateški plan, pravilnici, kodeksi, odluke, godišnji izvještaji o radu i sl.) te upišite ili priložite (kopirajte u poseban tekstualni dokument ili priložite fotokopiju) navode dokumenata kojima možete potkrijepiti odgovore koje ste označili


Nije potrebno uploadati cijeli dokument (od npr. 10 stranica) već je dovoljno zaokružiti/naglasiti dio/paragraf/rečenicu na stranici koji se odnosi na pojedino pitanje te uploadati skeniranu/fotografiranu samo tu stranicu dokumenta.
Ukoliko nigdje niste naznačili naziv tog dokumenta molimo nadopišite rukom naziv na marginama upladane stranice.

Možete upladati dokumente raznolikih formata (.doc, .docx, pdf, .jpg) ali ograničenje veličine pojedinog dokumenta je 2 MB.

Vrijedi i za ostala mjesta za upload dokumenata.

SLUŽBENI DOKUMENTI/POLITIKE I PRAKSE

2.U okviru službenih dokumenata (pravilnika ili drugih akata) kojima se u Vašoj organizaciji zabranjuje diskriminacija i štite prava zaposlenika/-ica izrijekom su navedene odredbe kojima se zabranjuje diskriminacija na osnovi (molimo, označite sve odgovore koji se odnose na Vašu organizaciju)

spolne orijentacijerodnog identiteta i/ili izražavanjaništa od navedenognemamo takve dokumente
Molimo, navedite naziv/-e dokumenta/-ata te upišite ili priložite odredbe dokumenta/-ata (kopirajte u poseban tekstualni dokument ili priložite fotokopiju) koje se odnose na navedeno pitanje

Ako nemate takvih dokumenata, molimo, ukratko opišite postignuća i prakse koje primjenjujete u svojoj organizaciji, a vezano za zaštitu prava i zabranu diskriminacije LGBTI osoba

3.Jeste li sve zaposlenike informirali o postojanju i sadržaju službenih dokumenata (pravilnika i/ili akata), odnosno praksi kojima se štite prava i zabranjuje diskriminacija?

dane

Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje DA, molimo, navedite način/-e na koji/-e ste informirali zaposlenike

MEHANIZMI ZAŠTITE ZAPOSLENIKA/-ICA OD DISKRIMINACIJE

4. Vezano za eventualna kršenja prava te uznemiravanje i diskriminaciju zaposlenika/-ica, u Vašoj organizaciji (molimo označiti sve odgovore koji se odnose na Vašu organizaciju)

postoji jasna definicija uznemiravanja i/ili diskriminacije na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanjapostoji jasno definiran postupak zaprimanja prijava za kršenje prava/uznemiravanje/diskriminacijupostoji osoba/tijelo koja/-e zaprima prijavedefiniran je postupak rješavanja prijaveodređen je rok u kojem se prijava mora riješitipostoje jasno određene mjere upozorenja/sankcije koje mogu biti propisane protiv počinitelja nakon što je utvrđena diskriminacija/uznemiravanje/zlostavljanjeništa od navedenog

Molimo, navedite naziv/-e dokumenta/-ata te upišite ili priložite odredbe dokumenta/-ata (kopirajte u poseban tekstualni dokument ili priložite fotokopiju) koje se odnose na navedeno pitanje

KREIRANJE INKLUZIVNOG RADNOG OKRUŽENJA ZA LGBTI OSOBE UNUTAR ORGANIZACIJE

5. U Vašoj organizaciji istospolni i raznospolni partneri, kao i obitelji, uživaju sljedeća jednaka prava i beneficije (molimo, označite sve odgovore koji se odnose na Vašu organizaciju)

smještaj i zdravstveno osiguranje za partnera/-icu i/ili osigurani škola/vrtić za dijete prilikom realokacije zaposlenika/-icarodiljni dopustplaćeni dopusti iz obiteljskih razlogapogodnosti za izdržavane članove obiteljipogodnosti za članove obitelji nakon smrti radnika

nešto drugo (molimo, upisati što)

6. Postoji li u Vašoj organizaciji osoba/tijelo zadužena/-no za pitanja zaštite prava i dostojanstva zaposlenika/-ica, a u čiji su djelokrug rada uključena i LGBTI pitanja

osoba za zaštitu dostojanstva radnikasindikatradničko vijećenemamo takvo tijelo
nešto drugo (molimo, upisati što)

Molimo, ukratko opišite glavne odgovornosti te osobe/tijela te s kojim resursima (novčanima i drugima) raspolaže.

Molimo, upišite ili priložite (kopirajte u poseban tekstualni dokument ili priložite fotokopiju) relevantne dokaze (npr., navode iz odluka o imenovanju/osnivanju, navode iz opisa posla i sl.)

7. Molimo vas da označite odgovor koji najtočnije opisuje prakse Vaše organizacije u odnosu na održavanje treninga i edukacija inkluzivnosti

Organizacija nudi (sudjeluje ili organizira) treninge/edukacije vezane za inkluzivnost, u koje je uključena i LGBTI tematika.Organizacija nudi (sudjeluje ili organizira) treninge/edukacije vezane za inkluzivnost, ali oni ne uključuju LGBTI tematiku.Organizacija nudi (sudjeluje ili organizira) treninge/edukacije vezane za inkluzivnost koji ne uključuju LBGTI tematiku, ali se u budućnosti planira uvesti i to područje.Organizacija ne nudi (sudjeluje ili organizira) treninge/edukacije vezane za inkluzivnost i ne namjerava uvesti tu praksu.Organizacija ne nudi (sudjeluje ili organizira) treninge/edukacije vezane za inkluzivnost, ali je zainteresirana za uvođenje te prakse u budućnosti.

Ako je Vaša organizacija sudjelovala ili organizirala treninge/edukacije o inkluzivnosti, molimo Vas, ukratko opišite sadržaj treninga/edukacije, navedite tko ga je provodio (vanjski ili interni stručnjaci/-kinje) te kome je u organizaciji bio namijenjen (najvišoj razini uprave, osobama koje upravljaju drugim zaposlenicima – visoka ili srednja upravljačka razina, zaposlenicima/-icama)

8. LGBTI inkluzivnost u Vašoj organizaciji vidljiva je kroz (molimo, označite sve odgovore koji se odnose na Vašu organizaciju)

isticanje LGBTI obilježja (npr. naljepnica, promotivnih materijala i sl.)interne komunikacijske kanale (npr. objave članaka na tu temu u internom časopisu i sl.)otvorenost LGBTI zaposlenika/-ica vezano za njihovu spolnu orijentaciju i/ili rodni identitet i izražavanje na radnom mjestupodržavanje djelovanja interne/-ih LGBTI grupe/-a zaposlenika/-icaupotrebu inkluzivnog jezika u formalnoj komunikaciji (na sjednicama/sastancima) te službenim dokumentima (npr., kada se govori o braku, ravnopravno se spominje i životno partnerstvo, te se naizmjenično upotrebljavaju termini životni partneri/-ice, partneri/-ice u istospolnoj zajednici i sl.)jasno komuniciranu podršku i poštovanje trans identiteta (npr. trans i rodno varijantne osobe mogu se izražavati i odijevati sukladno svom rodnom identitetu i izražavanju te se mogu služiti prostorijama poput svlačionica i sanitarija sukladno svom rodnom identitetu i izražavanju i sl.)

nešto drugo (molimo, upisati što)

DJELOVANJE IZVAN ORGANIZACIJE

9. Vaša se organizacija u javnosti prezentira kao otvorena i podržavajuća za LGBTI osobe kroz (molimo, označite sve odgovore koji se odnose na Vašu organizaciju)

zastupljenost LGBTI tema u promotivnim materijalima organizacije (reklame i sl.)objave na web-stranici i/ili društvenim medijima organizacije koje se tiču LGBTI temapolitiku nesuradnje s poslovnim subjektima koji javno podupiru stavove različite od inkluzivnihoglašavanje u LGBTI medijima

nešto drugo (molimo, upisati što)

10. Vaša organizacija podržava LGBTI zajednicu kroz (molimo, označite sve odgovore koji se odnose na Vašu organizaciju)

javno podržavanje i/ili sudjelovanje na LGBTI događanjima (npr. povorka ponosa, konferencije, seminari, okrugli stolovi, festivali i slično)financiranje i/ili poticanje zaposlenika/-ica na sudjelovanje u događanjima LGBTI zajednice (npr. konferencije, seminari, okrugli stolovi i slično)podršku u provedbi aktivnosti i/ili projektnu suradnju s LGBTI udrugama i inicijativamasponzorstvo LGBTI organizacija i inicijativavolontiranje u LGBTI organizacijama i inicijativamasudjelovanje u istraživanjima vezanima za LGBTI temesudjelovanje u izradi i/ili diseminaciji publikacija s LGBTI temama

nešto drugo (molimo, upisati što)

11.Kako Vam možemo pomoći da povećate stupanj radnopravnosti u vašoj organizaciji?
(održavanjem radionica o nekim specifičnim temama, dostavljanjem primjera dokumenata koji su rodno uključivi, povezivanjem s određenim društvenim akterima, nešto drugo....?)

12. Slažete li se da se ime Vaše organizacije kao sudionice u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu javno objavi?

Ukoliko ne želite da nakon ispunjavanja Indikatora na web stranicama radnopravnost.hr ili u bilo kojim medijskim objavama navede ime Vaše organizacije kao sudionika u ispunjavanju Indikatora, označite NE.
DaNe

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Ovom Izjavom Prostor rodne i medijske kulture K-zona obvezuje se da će čuvati povjerljivost svih podataka pravne osobe kojima ima pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u okviru obrasca Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu.
Prostor rodne i medijske kulture obvezuje se da podatke kojima ima pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati na upotrebu niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te se obvezuje da će povjerljivost podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa podacima.

Ukoliko vaš pravni tim zahtjeva da potpišemo i dostavimo Vam posebno sročenu izjavu o povjerljivosti prije ispunjavanja Indikatora, molimo da tu izjavu pošaljete na e-mail adresu gabe@voxfeminae.net (Gabrijela Ivanov) te ćemo Vam je ovjerenu i potpisanu dostaviti u roku od 24 sata.